Zvážnica gravel race & ride

  


● Dátum konania: 23.7- 24.7.2022

● Usporiadateľ
: Juraj Moško, Branislav Križan, 00421 911 287 569,

zvaznica@gmail.com, www.zvaznica.sk

Štart: pumptrack Bošáca vedľa ošk Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom


● Trasa:

220km, prevýšenie 4400m
Štrk, asfalt, poľné a lesné cesty
Viac ako 75% lesné cesty a zvážnice
● Podujatie prebieha na podklade gpx súboru (trasa nieje inak značená). Ide sa bez podpory spôsobom self-support, teda každý účastník si berie všetko potrebné sebou. Jedinú pomoc môže prijať od iného účastníka. Pri opustení trasy sa musí vrátiť a pokračovať z miesta opustenie trasy. Podujatie je určené pre športovo založených cykloturistov, hobby pretekárov alebo trénovaných amatérov.
● Účastnícky limit: 100

Priebeh podujatia: Po výdaji št. čísel a technickej porade sa účastníci pripravia k 
štartovému výstrelu (veríme že zdravie dovolí a odštartuje nás vzácny čestný hosť) formou hromadného štartu.

Cieľ je v mieste štartu.

Pozor ! Dojazd v nočných hodinách 22:00 -06:00 treba odovzdať tracker do schránky / zaklopať na campervan. (Detaily pri prezentácii)

Vyhodnotenie: N
akoľko ide o nultý ročník a príchod pretekárov bude s veľkým časovým rozpätím, vyhodnotenie prebehne online po dojazde posledného. Aj keď sa nesie 0.ročník len v duchu ride, vyhodnotení budú prvý muž a žena v cieli.

● Prosíme všetkých o odovzdanie gps trackerov hned po dojazde(neodovzdaný tracker 
treba poslať do 2 prac. dní doporučene poštou, inak bude zaúčtovaná strata)..štartové čísla sa nevracajú

Občerstvenie: 
individuálne po trase viacero prameňov (sleduj mapy.cz) aj možností stravovania alebo doplnenia zásob

Časový harmonogram:

9:00 - 10:30 prezentácia (v mieste štartu) výdaj štartových čísel a trackerov
11:00 – štart
max.limit je 34hod (tj napr. 2x12h jazda a10h spánku, najneskôr však 21:00 v Bošáci

PODMIENKY ÚČASTI NA PRETEKOCH

● Jazda povolená na bicykloch typu gravel, MTB, treking..bez elektormotoru. Cyklistická prilba je povinnou výbavou. Taktiež vysoko odporúčané sú lekárnička, spolahlivé osvetlenie a powerbank
● Jazda pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok je zakázaná
● Pretek sa koná za plnej dopravnej premávky.
● Počas pretekov je v prírode zakázaná akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom. Zakazuje sa fajčenie či kladenie ohníkov
● V Noci a za zhoršenej viditeľnosti treba byt vpredu aj vzadu osvetlený.
● Každý účastník je povinný poskytnúť prvú pomoc inému zranenému účastníkovi. Pri zranení či inom fyzickom zlyhaní druhej osoby, sú všetci účastníci povinní nahlásiť tento stav organizátorom

Prihlasovanie:
● online prihlasovanie na VysledkovyServis.sk Online prihlasovanie bude ukončené 21.7.2022 23:55 alebo v momente naplnenia
účastníckeho limitu. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
● Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených hneď po prijatí platby. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím prihlaska@VysledkovyServis.sk.
● gps tracking podujatia zabezpečujú partneri sunbell.sk. podujatie bude možné sledovať online na www.vysledkovyservis.sk
Po pretekoch v priestore cieľa nám prosím gps tracker vráťte.
Ďakujeme.
● umiestnenie štartového čísla: Nalepené viditeľne na ráme
● Štartovné:
22€ pri online registrácii a zaplatení.
Na mieste 44€ v prípade nenaplnenia limitu.
Záloha za tracker 50€

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok
SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou. Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun
štartovného čísla možný.

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Ustanovenia:

Každý účastník je povinný sa riadiť pokynmi organizátora a ním poverených osôb Každý účastník si je vedomý všetkých dôsledkov spojených s účasťou na podujatí, ktorého sa dobrovoľne zúčastní na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie. Taktiež si je vedomý, že nemôže požadovať od usporiadateľa finančné plnenie alebo uplatňovať iné nároky v prípade akejkoľvek ujmy na zdraví alebo majetku. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za zdravie a život účastníka v priebehu celého športového podujatia Účastník berie na vedomie, že usporiadateľ zodpovedá len za povolenie organizovať podujatie a využiť tak miesta na štart, cieľ. Usporiadateľ nezodpovedá a neposkytuje žiadnu záruku o stave trasy, turistických chodníkov a ich funkciu alebo špecifické podmienky dané, napr. počasím alebo horským prostredím. Ak počas podujatia účastník použije verejnú cestu, pozemnú komunikáciu alebo inú dopravnú plochu, berie na vedomie, že je tu potrebné dodržať pravidlá cestnej premávky. 
● Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu
● Taktiež odporúčame individuálne poistenie pre šport a pohyb v horskom prostredí

VŠETCI PRETEKÁRI SA ZÚČASTŇUJÚ PODUJATIA NA VLASTNÉ RIZIKO.

● V prípade opustenia pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť 
organizátorovi.
● Mimo vyznačené občerstvovacie zóny je vyhadzovanie akýchkoľvek odpadkov prísne zakázané a vedie k okamžitej diskvalifikácii.
● Trasa vedie chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom. 
● Pretekár dobrovoľným prihlásením sa na preteky cez www.vysledkovyservis.sk a svojím podpisom pri prezentácii priamo pred štartom pretekov si je vedomý, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami účastníka pretekov
Šatne a sprchy: V priestore miestneho futbalového ihriska. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí. V prípade odcudzenia usporiadateľ neručí za vzniknutú škodu.

● Účasť na pretekoch predpokladá dobrý zdravotný stav štartujúceho (odporúčame 
lekársku prehliadku). Prihlásením pretekár potvrdzuje svoj dobrý zdravotný stav, schopný dlhodobej záťaže. Povinnosťou pretekára je zabezpečiť dobrý technický stav svojho bicykla pre účasť na pretekoch
● Účastníci sa budú pohybovať cez chránené územia, resp. ich ochranné pásma: , kde platí 2.-3. stupeň ochrany prírody, Treba dbať na ochranu rastlín, živočíchov a prednosť peších turistov na turistických a turisticko-náučných chodníkoch. Každý účastník je povinný dodržiavať zákon č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny
● Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude organizátor alebo ním poverená osoba na trati zhotovovať audiovizuálny záznam (fotografie/video). V tejto súvislosti pretekár udeľuje súhlas na zhotovenie audiovizuálneho záznamu počas pretekov a ich šírenie.

Partneri podujatia:
Lesný klub Halúzka,

Černuška - kvety z Bielych karpát,
Obec Bošáca

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 23.07.22
Kapacita 100
Voľné 100
Ukončenie prihlasovania 21.07.2022 23:55
Štartovné 22.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.