Beh s medikmi 2024

(propozície)

 

VŠEOBECNÉ A TECHNICKÉ USTANOVENIA

 

 

Usporiadateľ a technické zabezpečenie: Bratislavský Spolok Medikov
Termín: 2. október 2024 so štartom preteku o 16:30.
Miesto: Internát družba (asfaltové ihrisko),

Informácie

Prihlasovanie: 
Online prihlasovanie bude ukončené 26.09.2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit bude sa dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Štartovné:

Do 22.9 - 7€
Od 23.9 - 10€
Na mieste - 15€

Úhrada štartovného: 
Štartovné môžete uhradiť dvomi spôsobmi: Kartou, alebo prevodom. Oba vám budú ponúknuté privypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom, alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet. Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Trasa:

5km
Internát Družba (asfaltové ihrisko) – River Park (Dvořákovo nábrežie) - Internát Družba (asfaltové ihrisko)

8km
Internát Družba (asfaltové ihrisko) – Propeler (Dvořákovo nábrežie) - Internát Družba (asfaltové ihrisko)

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartovné číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný. Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné na presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu) Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Kategórie:

5km

  • Jednotlivec muži
  • Jednotlivec ženy
  • Štafeta – 3 bežci z toho aspoň 1 žena –1,66 + 1,66 + 1,66 km

8km

  • Jednotlivec muži
  • Jednotlivec ženy

V rámci registrácie je možné si dokúpiť

  • tričko beh s medikmi 2024, čierne - 7€
  • športové tričko beh s medikmi 2024, biele - 10€
  • mikina beh s medikmi 2024 čierna - 20€
  • mikina beh s medikmi 2024 - peach (limited edition) - 20€
  • Dobrovoľný príspevok na pomoc pre Romana Vozára, ktorí po nešťastnom skoku do bazéna ochrnul od krku dole.

 
Doprava na štart: Individuálna.

Doprava na stanovište štafety: 
Štafeta bude dopravená na svoje miesto organizátormi. Bežci štafety sú povinní zhromaždiť sa o 16:00 na asfaltovom ihrisku.

 

             Meškanie alebo nedostavenie sa bude znamenať diskvalifikáciu tímu.

 

Šatne: 
Veci bežcov budú umiestnené pri stoloch s registráciou. Organizátor neručí za prípadné odcudzenie vecí a odporúča nenechávať žiadne cennosti.
 

Občerstvenie:
Na štarte a v cieli bude k dispozícii voda.

Ceny: 
Oceňované budú prvé 3 miesta v každej kategórii trofejami a vecnými cenami.

Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v deň podujatia cca na mieste podujatia.

Podmienky účasti na Behu s Medikmi:
Dobrý zdravotný stav.
Vyplnenie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku.

Poistenie:  
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Zdravotná služba: 
RZP priamo na mieste.

Toalety:
Toalety sa nachádzajú v internáte Družba na prízemí.

Protesty:
Protest môže podať každý účastník podujatia s vydaným štartovným číslom hlavnému rozhodcovi do 17:30 v cieli pretekov. Nevratný poplatok za vydanie protestu je 20 Eur.

 

RÔZNE  USTANOVENIA

Prípadné odvolanie pretekov bude oznámené  do 1. októbra 2024 v BSM a na webe!

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

FUNKCIONÁRI PRETEKOV:

Predseda organizačného výboru:   Adam Sučák
Sekretár pretekov a hospodár:       Romana Romančíková
Riaditeľ pretekov:                            Tereza Staroňová
Rozhodca:                                         Lenka Skokánková
Veliteľ trate:                                     Soňa Straková
Hlavný časomerač:                          Lucia Smolková

 

Kontakty:
Web stránka podujatia: 
https://www.facebook.com/Behmedikov
Web stránka organizátora: https://eszu.sk/
Kontaktný e-mail: behmedikovbratislava@gmail.com
Instagram: @behsmedikmi

Iné formy komunikácie nie sú oficiálnym kontaktom s organizátorom podujatia a organizátor nie je povinný na ne reagovať.

Organizátor podujatia: