PROPOZÍCIE 42. ročníka

BEHU ZDRAVIA ULICAMI ČERVENÍKA

O pohár predsedu COOP Jednota Trnava, SD

 

BEH ZDRAVIA : Uskutoční sa pod záštitou predsedu predstavenstva COOP Jednota Trnava, SD

Usporiadatelia : COOP JEDNOTA TRNAVA, SD, Obec Červeník a TOS Trnava

Termín : Sobota, 10. augusta 2024 o 17.30 hod.

Trať : 6000 m, asfaltová, vedie ulicami obce

Prihlasovanie : Online na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené vo štvrtok 8.8.2024 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto momente, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov.

Prezentácia : Od 16.00 do 17.20 hod. pred Reštauráciou „Miháliková“ (v centre obce Červeník)

Štartovné : Neplatí sa

Účastnícky limit : 100 pretekárov

Kategórie : MUŽI do 40 rokov
                  MUŽI nad 40 rokov
                  ŽENY
                  Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Informácie : COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné nám. 9, Trnava, 
                     Mgr. Jana Kalivodová, tel. 0907 777 056

Ceny : Prví traja z každej kategórie obdržia finančné odmeny a víťazi v kategóriách navyše poháre víťazov. Každý súťažiaci prevezme drobný suvenír ako dar COOP Jednoty Trnava, SD. Ceny budú odovzdané do 15 min. po skončení preteku.

Pozvánka : 42. ročník BEHU ZDRAVIA ULICAMI ČERVENÍKA, O Pohár predsedu COOP Jednota Trnava, SD, na ktorý Vás srdečne pozývame, bude súčasťou 58. ročníka slávností spevu, hudby, tanca a osláv Medzinárodného družstevného dňa. Po preteku každému pretekárovi poskytneme občerstvenie. 

Meranie času a výsledky : Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk

Štartové číslo : Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Upozornenie : Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nenesie zodpovednosť ani za prípadné škody a straty osobných vecí pretekárov, ktoré vzniknú počas pretekov. 

Vyššia moc : Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

 

Na Vašu účasť sa tešia

USPORIADATELIA