Propozície behu BH7 – Bohdanovská sedmička 1.5.2024

 

Organizátor:

Obec Bohdanovce nad Trnavou
Trhová ulica 268/1
919 09 Bohdanovce nad Trnavou

Kontaktná osoba: Ivan Bočko, 0908 762 071

 

Info:

Názov podujatia: BH7 – Bohdanovská sedmička

Dátum konania pretekov: 1.5.2024

Miesto: Športový areál TJ Elastik Bohdanovce, Trhová ulica 269/2, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou

Čas registrácie: od 9:00 hod

Štart pretekov:

 • kategória do 7 rokov........................10:30 hod
 • kategória do 10 rokov......................10:40 hod
 • kategória juniori od 11 – 16 rokov...10:50 hod
 • hlavný pretek 7 km..........................11:30 hod

Kategórie:

 • Deti do 7 rokov
 • Deti do 10 rokov
 • Juniori od 11 – 16 rokov
 • Muži 17 – 39 rokov
 • Muži nad 40 rokov
 • Ženy 17 – 39 rokov
 • Ženy nad 40 rokov
 • Muži a Ženy nad 65 rokov

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie na stránke www.vysledkovyservis.sk bude ukončené 28.04.2024 o 23:59 hod alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 150 účastníkov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit, bude možné prihlásiť sa aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného, pričom výška štartovného registrovaného online je 10,- € a na mieste 15,- €. Hneď po uhradení štartovného sa zobrazí meno účastníka v zozname prihlásených a následne účastník obdrží email s potvrdením.

Dobrá rada:
Odporúčame, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To umožní robiť akékoľvek zmeny v účastníckej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť kartou alebo prevodom. Obe možnosti budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak využijete platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom alebo klasickým bankovým prevodom. Ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA. Vaše meno sa zobrazí v zozname prihlásených po pripísaní platby na účet.
Neuhrádzajte, prosím, štartovné poštovou poukážkou.

V prípade, že si účastník zvolí platbu prevodom, má 4 kal. dni na to, aby zrealizoval úhradu. Ak úhrada nedorazí, po 4 kal. dňoch mu pošleme druhú výzvu na úhradu a ak ani potom neuhradí, pošleme mu oznámenie, že jeho prihláška bola zmazaná.

Občerstvenie:

Každý prihlásený účastník dostane pri pridelení štartovného čísla malé občerstvenie a kupón na občerstvenie po pretekoch.

 

Zázemie:

Pre pretekárov budú pripravené dámske a pánske šatne so sprchami a WC. Prístupné budú od 9:00 hod v deň preteku.

 

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. Elektronickou časomierou bude meraný iba hlavný pretek. Detské a juniorské kategórie elektronickou časomierou merané nebudú.

 

Štartovné číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi tak, aby bolo viditeľné, nesmie byť prekryté. Bez štartovného čísla na hrudi sa môže stať, že čas pretekára nebude zaznamenaný. Štartovné číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartovné čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovným číslom prideleným v štartovnej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

 

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. (Platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu)

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4,- €. V prípade, ak chcete prepísať Vaše štartovné číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartovný balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartovného balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

 

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia. Štartujúce kategórie:

 • Deti do 7 rokov
 • Deti do 10 rokov
 • Juniori od 11 – 16 rokov
 • Muži 17 – 39 rokov
 • Muži nad 40 rokov
 • Ženy 17 – 39 rokov
 • Ženy nad 40 rokov
 • Muži a Ženy nad 65 rokov

 

Zdravotná služba:

Počas pretekov bude k dispozícii tím zdravotníkov. Počas celého preteku bude k dispozícii pohotovostné vozidlo so zdravotníkom, ktoré bude počas hlavného preteku nasledovať pelotón.

 

Hodnotenie súťažiacich:

Prví traja súťažiaci z každej kategórie budú odmenení pohárom a diplomom po ukončení všetkých pretekov.

 

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

Opatrenia COVID-19:

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na základe stanovených epidemiologických a hygienických pravidiel pre organizovanie hromadných športových podujatí.