BH7 – Bohdanovská sedmička


Propozície behu BH7 – Bohdanovská sedmička 1.5.2023

 

Organizátor:

Obec Bohdanovce nad Trnavou
Trhová ulica 268/1
919 09 Bohdanovce nad Trnavou

Kontaktná osoba: Ivan Bočko, 0908 762 071

 

Info:

Názov podujatia: BH7 – Bohdanovská sedmička

Dátum konania pretekov: 1.5.2023

Miesto: Športový areál TJ Elastik Bohdanovce, Trhová ulica 269/2, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou

Čas registrácie: od 9:00 hod

Štart pretekov:

 • kategória do 7 rokov........................10:30 hod
 • kategória do 10 rokov......................10:40 hod
 • kategória juniori od 11 – 16 rokov...10:50 hod
 • hlavný pretek 7 km..........................11:30 hod

Kategórie:

 • Deti do 7rokov
 • Deti do 10 rokov
 • Juniori od 11 – 16 rokov
 • Muži 17 – 39 rokov
 • Muži nad 40 rokov
 • Ženy 17 – 39 rokov
 • Ženy nad 40 rokov
 • Muži a Ženy nad 65 rokov

Prihlasovanie:
Online na stránke www.vysledkovyservis.sk prihlasovanie bude ukončené 28.04.2023 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 150 účastníkov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného výška štartovného online je 8,-€ a na mieste 12,-€. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Občerstvenie:

Každý prihlásený účastník dostane pri pridelení štartovného čísla malé občerstvenie a kupón na občerstvenie po pretekoch.

Zázemie:

Pre pretekárov budú pripravené dámske a pánske šatne so sprchami a WC. Prístupné od 9:00 hod v deň preteku.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. Elektronickou časomierou bude meraný iba hlavný pretek. Detské a juniorské kategórie elektronickou časomierou merané nebudú.

 

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

 

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 • Deti do 7rokov
 • Deti do 10 rokov
 • Juniori od 11 – 16 rokov
 • Muži 17 – 39 rokov
 • Muži nad 40 rokov
 • Ženy 17 – 39 rokov
 • Ženy nad 40 rokov
 • Muži a Ženy nad 65 rokov

 

Zdravotná služba:

Počas pretekov bude k dispozícii tým zdravotníkov. Po počas preteku juniorov a hlavného preteku bude k dispozícii pohotovostné vozidlo so zdravotníkom, ktoré bude počas celého preteku nasledovať pelotón.

 

Hodnotenie súťažiacich:

Prvý traja súťažiaci z každej kategórie budú odmenený pohárom a diplomom po ukončený všetkých pretekov.

 

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

 

Opatrenia COVID-19: Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 01.05.2023
Ukončenie prihlasovania 28.04.2023 23:55
Štartovné 8.00

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.