Drahovská desiatka

Drahovská desiatka

Obecný úrad Drahovce

organizuje 43. ročník

cestného behu

DRAHOVSKÁ DESIATKA

    . 

Kde:           štadión OFK Drahovce .

Kedy:         20. 9. 2020 o 14.30

Registrácia bežcov: od 14.00

Kategórie:

Predškoláci (5-6 rokov MŠ – 50 m) ...14.30
Predškoláčky  (5-6 rokov MŠ – 50 m) ...14.35
Mladší žiaci (1.-4. roč. ZŠ – 300 m) ...14.40
Mladšie žiačky (1.-4. roč. ZŠ – 300 m) ...14.45
Starší žiaci (5.-9. roč. ZŠ – 600 m) ...14.50
Staršie žiačky (5.-9. roč. ZŠ – 600 m) ...15.00
Dorast  (2002 - 2004  /  5 km - 1 okruh ...15.15


NOVINKA
- BEH NA 5 km (1 okruh) ...15.15

-   Muži                              -   Ženy

Beh na 10 km (2 okruhy) ...15.15

Muži M 1981 - 2001 (finančná odmena)
Muži M40 1971 - 1980 (vecné ceny)
Muži M50 1961 - 1970 (vecné ceny)
Muži M60 1960 .... (vecné ceny)
Ženy Z 1986 - 2001 (finančná odmena)
Ženy Z35 1985 ... (vecné ceny)


Štartovné:
          5€  ONLINE (beh na 5 km a 10 km)

                           8€  NA MIESTE

Ceny: Muži M a Ženy Z financie (beh na 10 km), ostatné kategórie hodnotné vecné ceny

Popis trate: 10 km - CERTIFIKOVANÁ TRAŤ + ČASOMIERA  (asfaltová cesta ulicami obce + okolo jazera)

Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 17.9.2020 o 23.55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 200. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného:  

Štartovné môžete uhradiť kartou. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Patronát nad pretekmi: Miroslav Ledecký – starosta obce

Rôzne: K dispozícii budú šatne a sprchy. O občerstvenie bude postarané.

Upozornenie: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní podriadiť sa rozhodnutiam hlavného rozhodcu.

Informácie: Martin Majtán, 0910 193 602, majtan@zoznam.sk

organizátor pretekov

 

Želáme Vám úspešný štart a príjemný športový zážitok.

 

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 20.09.2020
Kapacita 200
Prihlásení 0
Voľné miesta 200
Ukončenie prihlasovania 17.09.2020 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.