Hýbme sa Šahy!

 

MESTO ŠAHY – IPOLYSÁG VÁROS

Olympijský klub Alojza Szokolyiho – Szokolyi Alajos Olimpiai Klub 

11. jún 2022

 

Miesto konania: štart/cieľ - areál pri MŠ, Hviezdoslavova 30 – trasa (ul. Hviezdoslavova, Ľ. Štúra, Mládežnícka, K. Mikszátha, Gy. Szondyho, J. Thúroczyho, E.B. Lukáča, J. Rotaridesa, F. Fegyvernekiho, Hviezdoslavova, Kpt. Nálepku, Hviezdoslavova 30)

Organizátor:
Mesto Šahy, Oddelenie školstva, mládeže a športu-Školský úrad, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy, 421 905 340 287, e-mail: skolsky.urad@sahy.sk
Olympijský klub Alojza Szokolyiho, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy, olympic@sahy.sk
Kontakt: PaedDr. Angelika Révész 421 905 340 287, Ladislav Gáspár 421 905 257 734 

Popis pretekov:
Vybrané kilometre je možné absolvovať behom, joggingom, chôdzou a spôsobom nordic walkingu.

  - 2,5 km bežecké preteky -  1 okruh
  - 5,0 km bežecké preteky -  2 okruhy
  - 7,5 km bežecké preteky -  3 okruhy

Sprievodné podujatie - pre deti do 10 rokov budú  bežecké preteky pri Materskej škole na ul. Hviezdoslavova 30, 32 (asfaltová cesta) – povinná registrácia

Časový harmonogram:
08:30 - 9:45 hod. - Prezentácia pretekárov a preberanie štartového čísla s chipom

Štart hlavných pretekov
10:00 hod. – 7,5 km bežecké preteky - 3 okruhy po 2,5 km
10:05 hod. -  5 km bežecké preteky - 2 okruhy po 2,5 km
10:10 hod. – 2,5 km bežecké preteky - 1 okruh 2,5 km

Cca. od 11:30 hod. -  vyhodnotenie výsledkov

10.00-11.30 Bežecké preteky pre deti do 10 rokov

Časový limit:
bežecké preteky 2:00 hod. od štartu 

Vek pretekárov: bez limitu, s podmienkami: bežci do 13 rokov sa môžu zúčastniť iba v doprovode účastníka staršieho ako 18 rokov, ktorý sa taktiež musí na túto disciplínu riadne zaregistrovať.
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Kategórie pre 2,5km, 5km, 7,5km:

MJ - muži do 17 rokov
M -  muži nad 18 rokov
M40 - muži nad 40 rokov
M60 - muži nad 60 rokov

ŽJ - ženy do 17 rokov
Ž -  ženy nad 18 rokov
Ž40 - ženy nad 40 rokov
Ž60 - ženy nad 60 rokov

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Cena štartovného:
6€/osoba - bežci od 13 do 59 rokov pri online registrácii cez VysledkovyServis.sk
2€/osoba - bežci do 12 a bežci nad 60 rokov pri online registrácii cez VysledkovyServis.sk
V deň pretekov na mieste:
8€/osoba - bežci od 13 do 59 rokov
4€/osoba - bežci do 12 a bežci nad 60 rokov 

Deťom, účastníkom detských bežeckých pretekov do 10 rokov je registrácia povinná!!
Cena štartovného: 0€

Štartovný balíček obsahuje:
·         štartovné číslo s čipom časomiery
·         účastnícka medaila (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate v stanovenom časovom limite)
·         online diplom
·         občerstvenie

Ceny pre víťazov:
Najrýchlejší bežec Žena/Muž v každej kategórii
1-3. miesto v každej kategórii

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 9.6.2022 o 23:55 h.  alebo pri dosiahnutí max. limitu 200 účastníkov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň konania pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného.  

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť iba kartou alebo prevodom.

Meranie časov a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk a následne na webovom sídle a FB stránke Mesta Šahy.

Štartovné číslo:
Štartovné čísla budú pripravené na vyzdvihnutie v priestoroch MŠ s VJM-Óvoda, Hviezdoslavova 32, Šahy  od 9:00 h do 9.45 v deň pretekov. Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na vonkajšej vrstve oblečenia, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný.
Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu:
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť kým je registrácia otvorená. Vyberte položku "Zmena prihlášky" a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník.
Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Zaplatené štartovné sa nevracia. 

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Šatne a úschovňa:
Možnosť prezlečenia, WC bude v MŠ s VJM-Óvoda, Hviezdoslavova 32. Za stratu cennosti organizátor nezodpovedá.

Opatrenia COVID-19:
V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Vis major:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností rozhodnúť o organizácii pretekov virtuálne.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 11.06.22
Kapacita 200
Voľné 200
Ukončenie prihlasovania 09.06.2022 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.