IUVENTA SPRINT

 

Organizátor:

Športová Nadácia Kotrmelec, Betliarska 22, Bratislava 851 07

info : 0949 276762

Miesto konania: Schodisko-NIVAM (bývalá IUVENTA) Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Karloveská 64, Bratislava 842 58

Kategórie pretekárov:
do 11 rokov - dievčatá a chlapci
od 12 do 14 rokov – dievčatá a chlapci
od 15 do 17 rokov – dievčatá a chlapci
od 18 do 34 rokov – ženy a muži  
od 35 rokov – ženy a muži
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v deň pretekov

Štartovné poplatky:
do 14 rokov - štartovné zadarmo

od 15 do 17 rokov - štartovné zadarmo
od 18 rokov - štartovné 10 Eur

Časový harmonogram:
Prezentácia: od 12:00 do 14:00

Štart podujatia: od 14:00 do 16:00
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien: 16:30
Časový harmonogram sa môže počas podujatia zmeniť ,nadväzne na počet štartujúcich a iné skutočnosti.

Prihlasovanie:

Online prihlasovanie bude ukončené 11.05.2023 o 23,55. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

 

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

 

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.


Zadná strana štartového čísla:

Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou rýchlou pomocou

V deň pretekov budú všetkým účastníkom podujatia sprístupnené bezplatné toalety priamo v budove Iuventa. Štartujúci môžu budovu využiť aj ako prezliekareň. Za veci ktoré si tam účastník prípadne ponechá, nenesie organizátor ani správca budovy žiadnu zodpovednosť.

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Opatrenia COVID-19: Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 13.05.2023
Ukončenie prihlasovania 11.05.2023 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.