PROPOZÍCIE

Názov podujatia:
KOMPAVA Beh zdravia 2024

Termín: 
16.6.2024

Lokalizácia: 
Námestie slobody Nové Mesto nad Váhom, 915 01

Harmonogram:

 • 07:45 – 09:45 prezentácia
 • 10:00 detský beh
 • 10:00 – 14:00 program pre deti
 • 10:30 nordic walking
 • 11:00 hlavný beh (4 km/8 km)
 • 12:00 – 13:00 hudobný program
 • 13:15 príhovory
 • 13:30 vyhodnotenie behu
 • 14:00 tombola
 • 14:30 koniec podujatia

Organizátor:
KOMPAVA spol. s r.o.*
Piešťanská 1202/44, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 36293296
DIČ: 2020181724
IČ DPH: SK2020181724

Riaditeľ pretekov:
Mgr. Karin Rzavská
Tel. č.: 0911 269 705
E-mail: marketing@gmail.com

*V spolupráci s mestom Nové Mesto nad Váhom, Technické služby Nové Mesto nad Váhom, Mestská polícia Nové Mesto nad Váhom , Atleticko-futbalový klub Nové Mesto nad Váhom, Hockey Club Nové Mesto nad Váhom, Atletika Nové Mesto nad Váhom, Asociácia športových klubov Nové Mesto nad Váhom.

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 13.6.2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov.
Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Odporúčame Vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To Vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo Vašej prihláške zadarmo.

Všetky disciplíny sa prihlasujú ONLINE, vrátane disciplín detský beh a nordic walking, ktoré nie sú merané časomierou.

Účastnícky limit:

 • 200x dospelý bežec (meria sa čipovou časomierou),
 • 100x detský bežec (nemeria sa čipovou časomierou),
 • 50x nordic walker (nemeria sa čipovou časomierou).

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť troma spôsobmi:

 • kartou,
 • prevodom,
 • na mieste (hotovosť).

Oba spôsoby platby Vám budú ponúknuté pri vypĺňaní online prihlášky. Ak zvolíte platbu kartou, Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak využijete možnosť platby prevodom, príde Vám email s inštrukciami k platbe platobným QR kódom alebo klasickým bankovým prevodom.

Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou!

Cena štartovného:

Beh dospelí

 1. do 9.6.2024 (nedeľa, 23:59) – 15,00 € s DPH
 2. od 10.6.2024 (pondelok, 0:00) do 13.6.2024 (štvrtok, 23:59) – 20,00 € s DPH
 3. na mieste 16.6.2024 (nedeľa) – 25,00 € s DPH

Beh detí

 1. registrácia je bezplatná (kapacita je maximálne 100 detí, preto odporúčame využiť online registráciu)

Nordic walking

 1. do 9.6.2024 (nedeľa, 24:00) – 10,00 € s DPH
 2. od 10.6.2024 (pondelok, 0:00) do 13.6.2024 (štvrtok, 24:00) – 15,00 € s DPH
 3. na mieste 16.6.2024 (nedeľa) – 20,00 € s DPH

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:
Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo (platí pre podujatia na ktoré ste sa prihlásili po vytvorení svojho účtu a s použitím svojho účtu).
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberiete položku „Zmena prihlášky“ a uvediete všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartovný balíček tak už preberá nový účastník. Po prevzatí štartovného balíčka už nie je presun štartovného čísla možný.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Štartovné zahŕňa:

Dospelí bežci

 • pamätné tričko,
 • jedlo,
 • pitný režim na občerstvovacej stanici (iónový nápoj HypoFit od spoločnosti Kompava a voda),
 • pamätná medaila,
 • produkty od spoločnosti Kompava,
 • lístok do tomboly,
 • zľavová poukážka na nákup výživových doplnkov spoločnosti Kompava.


*Prvých 20 bežcov v cieli dostane športovú fľašu a iónový nápoj.

Detskí bežci

 • pamätné tričko,
 • pamätná medaila,
 • produkty od spoločnosti Kompava.

Nordic walking

 • pamätné tričko,
 • jedlo,
 • pitný režim na občerstvovacej stanici (iónový nápoj HypoFit od spoločnosti Kompava a voda),
 • produkty od spoločnosti Kompava,
 • lístok do tomboly,
 • zľavová poukážka na nákup výživových doplnkov spoločnosti Kompava.

 

Kategórie:

 • 8 km beh – ženy
 • 8 km beh – muži

 • 4 km beh – ženy
 • 4 km beh – muži

 • 4 km nordic walking ženy + muži (bez vekového obmedzenia)

 • detský beh (rok narodenia od 2012 do 2022) – dve trasy 260 m a 975 m

*Do detského behu je možné registrovať deti narodené od roku 2012 vrátane. Pred štartom je možné si vybrať trasu 260 alebo 975 m.

 

Vyhodnotenie kategórií:

 • 8 km beh – ženy – vyhodnocuje sa prvé, druhé a tretie miesto
 • 8 km – ženy – najrýchlejšia domáca bežkyňa (v rámci kategórie 8 km beh – ženy)
 • 8 km beh – muži – vyhodnocuje sa prvé, druhé a tretie miesto
 • 8 km – muži – najrýchlejší domáci bežec (v rámci kategórie 8 km beh – muži)

 

 • 4 km beh – ženy – vyhodnocuje sa prvé, druhé a tretie miesto
 • 4 km – ženy – najrýchlejšia domáca bežkyňa (v rámci kategórie 4 km beh – ženy)
 • 4 km beh – muži – vyhodnocuje sa prvé, druhé a tretie miesto
 • 4 km – muži – najrýchlejší domáci bežec (v rámci kategórie 4 km beh – muži)

 

 • 4 km nordic walking ženy + muži – bez vyhodnotenia, víťazom je každý, kto príde do cieľa

 

 • detský beh – bez vyhodnotenia, víťazom je každý, kto príde do cieľa

*Za domáceho bežca/domácu bežkyňu sa považuje bežec, ktorý má v súčasnosti trvalé bydlisko v Novom Meste nad Váhom.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.
Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Občerstvovacie stanice:
Na staniciach bude k dispozícii voda a iónový nápoj.

Hygiena:
Na námestí sú k dispozícii verejné toalety. Prosím udržujte v nich čistotu a poriadok.

Pravidlá:
Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Účastník je povinný zlikvidovať všetok odpad, ktorý sám vytvorí na trati a v miestach sprievodného programu behu. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu. Je povinnosťou umiestnených pretekárov sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a ceny je nutné si prevziať osobne.

Za štart maloletého nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca.

Parkovanie:
Parkovanie osobných automobilov pre účastníkov behu bude  zabezpečené bezplatne na ulici Hviezdoslavovej ( pred OD Váh ). Zaparkovať vozidlo bude možné len do 10 h. Po 10 h bude možný vstup na parkovisko len cez ulicu Hollého.

Parkovanie pre organizátorov bude zabezpečené na ulici Komenského (pri Ludoprinte).

Podmienky účasti, alebo hráme fér.

Pretekov sa môže zúčastniť iba bežec s riadne zaplateným štartovným a vlastným štartovým číslom. Nie je povolené presúvanie štartových čísel na inú osobu iným spôsobom, než aký je uvedený v týchto propozíciách. Takéto konanie bude riešené diskvalifikáciou a možným zákazom účasti na ďalších podujatiach. Rovnako nie je povolené štartové čísla falšovať, alebo bežať bez štartového čísla.  Z týchto dôvodov nie je povolené ani sprevádzanie bežca na trati, hoci pri sprevádzaní sa nejedná o zlý úmysel (výnimkou je sprievod rodiča pri detskom behu).

Sprievodný program:

 • hudobný program
 • detský program a atrakcie (zabezpečený pitný režim a občerstvenie vo forme ovocia)
 • odborné poradenstvo z oblasti zdravého životného štýlu
 • ochutnávka produktov spoločnosti Kompava
 • gastro zóna