PROPOZÍCIE

bežeckého podujatia mesta Levice

 

„Levická májová 5"

 

Organizátor:   Mesto Levice a komisia MsZ športu
Riaditeľka pretekov:   Mgr. Mária Kuriačková
Termín podujatia:   1. mája 2024, 14:00 h (kategória deti o 13:00 h)
Miesto podujatia:   Námestie hrdinov Levice

Štart a cieľ: na námestí pod bránou, päťka sa beží uličkami pešej zóny

Technické a organizačné informácie:

 • Hlavná kategória beží tri okruhy (3 okruhy = 5km).
 • Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk.
 • Na súťaž je potrebné sa vopred registrovať online na uvedenom linku: https://www.vysledkovyservis.sk/levicka-majova-5-prihlaska
  Online prihlasovanie bude ukončené v pondelok 29.04.2024 o 23:55.
  Po zobrazení mena účastníka v zozname prihlásených obdrží obratom účastník email s potvrdením.
 • V deň súťaže registrácia nebude možná.
 • Štartovné v súťaži nie je (neplatí sa).
 • Prezentácia registrovaných účastníkov vrátane prevzatia štartovných čísiel bude v deň súťaže t. j. 01.05.2024 v čase od 10:00 h do 12:30 h.
 • Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že čas nebude zaznamenaný.
 • Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk, výsledková listina bude zverejnená 2.5.2024 na www.levice.sk.
 • Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný. 
 • V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk
 • Každý účastník si po celkovom ukončení súťaže ponecháva na pamiatku svoje štartovné číslo obsahujúce jednorázový čip.
 • Vyhodnotenie súťaže bude po dobehnutí posledného bežca hlavnej kategórie do cieľa a spracovaní výsledkov.
 • Každý účastník behu zodpovedá za svoju bezpečnosť a zdravotný stav.
 • Za osoby mladšie ako 18 rokov zodpovedajú rodičia.
 • Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené účastníkom podujatia.
 • Organizátor zabezpečuje hliadku prvej pomoci a pitný režim.
 • Toalety pre súťažiacich sa nachádzajú na prízemí budovy MsÚ.

 

Hodnotenie:  
I. miesto – muži, ženy,
II. miesto - muži, ženy,
III. miesto - muži, ženy,

V ostatných vekových kategóriách budú vyhodnotení samostatne chlapci a dievčatá.  

 

Bežecké kategórie na prihlásenie:

Štart detí na námestí o 13:00 h

deti 2019 a ml. ch/d   100m
kat. 2017-2018 ch/d 1 okruh na námestí 300m
kat. 2015-2016 ch/d 1 okruh na námestí 300m
kat. 2013-2014 ch/d 2 okruhy na námestí 600m

 

Štart Levickej májovej 5 v uliciach o 14:00 h

ml. a st. žiaci ch/d 2009 - 2012 1 okruh 1,7km
dorastenci a juniori ch/d 2005 - 2008 3 okruhy 5km
muži hl. kategória 2004 a starší 3 okruhy 5km
ženy hl. kategória 2004 a starší 3 okruhy 5km

 

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Okruhy 300m, 600m, 1,7km a 5km budú merané časomierou.
Beh 100m nebude meraný časomierou, ale registrácia prebieha online.  

Záverečné ustanovenia:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

 

V prípade otázok k registrácii a priebehu podujatia kontaktujte Ing. Soňu Horskú, MsÚ Levice, tel. č. 036/6 350 227 resp. zašlite e-mail na sport@levice.sk .