Propozície behu ´´Šaliansky trail KOC´´

Organizátor:

Občianske združenie Komunitné a osvetové centrum KOC

Mgr. Dominika Jarošová, 0902 828 657, dominika.jarosova19@gmail.com

Termín: 15.06.2023 (sobota) od 10:30

Miesto: Šaľa, štart a cieľ v medzihrádzovom priestore, blízko Mostovej ulice a obchodného domu BILLA. GPS pozícia 48.157943, 17.878836

Trať:

Trať bude rozdelená na dve trasy, a to na 4 300 m trasu a 10 000 m trasu. Trasa je situovaná v lese a vedie popri rieke Váh. Spätná trať je vedená popri násype, poprípade na násype. Väčšiu časť trasy tvorí terén a trávnatý povrch.  Na trati bude zabezpečený pitný režim pre bežcov v kategóriách E, F, G, H.


Prezentácia: prezentácia účastníkov bude prebiehať v medzihrádzovom priestore od 8:30 do 10:00.

Kategórie a časový harmonogram štartu:

Maximálny počet účastníkov behu je 300!

Kategória A – ženy od 18 do 40 rokov (2005 – 1984)              4 300 m

Kategória B – ženy od 41 rokov a staršie (1983 a staršie)         4 300 m

Kategória C – muži od 18 do 40 rokov (2005 – 1984)              4 300 m

Kategória D – muži od 41 rokov a starší (1983 a starší)           4 300 m

Kategória E – ženy od 18 do 40 rokov (2005 – 1984)             10 000 m

Kategória F – ženy od 41 rokov a staršie (1983 a staršie)       10 000 m

Kategória G – muži od 18 do 40 rokov (2005 – 1984)            10 000 m

Kategória H – muži od 41 rokov a starší (1983 a starší)         10 000 m

Kategória I – nordic walking ženy                                         4 300 m

Kategória J – nordic walking muži                                         4 300 m

Kategória K – mládež od 13 do 17 rokov (2011 – 2007)          4 300 m

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Kategórie A, B, C, D, I, J, K – začiatok štartu o 10:30

Kategórie E, F, G, H – začiatok štartu 10:40

Každý účastník obdrží účastnícku medailu.

V kategórii A, B, C, D, E, F, G, H, K budú vyhodnotení prví traja účastníci s najlepším časom, ktorí obdržia originálne, jedinečné a krásne plakety, ktoré navrhovali žiaci zo Základnej umeleckej školy v Šali. V kategórii I, J bude vyhodnotený najrýchlejší nordicwalkinger a najrýchlejšia nordicwalkingerka. Novinkou v tomto roku bude vyhodnotenie najrýchlejšieho občana mesta Šaľa a najrýchlejšej občianky mesta Šaľa (zvlášť na trase 4,3km, a zvlášť na trase 10km), ktorí obdžia originálnu plaketu z dielne žiakov Základnej umeleckej školy v Šali a tiež vecnú cenu.

Prihlasovanie:

Online prihlasovanie bude ukončené 13.06.2024 (štvrtok) o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

V prípade potreby, kontaktuje ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@VysledkovyServis.sk .

Štartovné:

Štartovné pre všetky kategórie je od začiatku prihlasovania do 19.05.2024 do 23:59 10€.

Od 20.05.2024 je pre všetky kategórie štartovné 15 €.

V prípade nenaplnenia počtu účastníkov je možné prihlásiť sa na beh aj na mieste. Štartovné na mieste pre všetky kategórie je 20 €.

Zaplatené štartovné sa nevracia.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartovné číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu:

Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Občerstvenie: zabezpečený bude pitný režim a malé občerstvenie pre účastníkov behu.

Upozornenie:

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a prihlásením na preteky potvrdzuje, že je zdravotne spôsobilý absolvovať ich. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu cenností.

Ďalšie informácie: bežci, ale aj návštevníci Šalianskeho trail-u sa tento rok môžu tešiť na vstupy zaujímavých hostí a partnerov. Počas trvania behu budú na bezpečnosť všetkých bežcov dohliadať zdravotnícky pracovníci Červeného kríža. O bezpečnosť sa taktiež budú starať členovia mestskej polície v Šali a hasiči z DHZ.