Beh do oblakov Bojnice

Beh do oblakov Bojnice, 1. ročník

Beh do oblakov sa bude realizovať v obmedzenom režime ( za súčasného platného nariadenia vlády ) v súvislosti s COVID 19 a bude rozdelený na 2 samostatné behy 

- trasa na 5 km a

- trasa na 10km.

Organizátor: Atletický oddiel Partizánske, o.z.,
Jana Seidlová, jana.seidlova@atletikapartizanske.sk
Ing. Miroslav Žiak,  azrealpd@gmail.com 0908354296

Termín a miesto: 10. 10. 2020, Kúpeľná ulica vstup do kúpeľov pri penzióne Termal č.1647/8,Bojnice  

Štart a ciel: Kúpeľné Mlyny

Dĺžky tratí: hlavný beh - 10 km, hobby beh - 5 km.
Každý beh a kategória bude vyhodnotená samostatne.

Kategórie: 

Muži:
M18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2002 – 1981)

M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1980 – 1971)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1970 – 1961)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)
Ženy:
M18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2002 – 1981)

Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1980 – 1971)
Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1970 – 1961)
Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr))

Deti vo veku 15-18 rokov sa smú zúčastniť 5 km trate len po prihlásení a s písomným súhlasom a sprievodom zákonného zástupcu. Deťom do 18 rokov nie je štart na 10 km trati povolený.

Štartovné: 13 € pri online registrácii a platbe prevodom do 28.9.2020
16 € pri online registrácii a platbe prevodom od 29.09. do 08.10.2020, bez možnosti výberu veľkosti trička
16 € pri registrácii a platbe na mieste,bez možnosti výberu veľkosti trička
10 € pre kategórie M60 a Ž60 pri registrácii online aj na mieste
 

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
Ak budú voľné miesta je možná registrácia v sobotu od 8:15 priamo na mieste registrácie.

Štartovné zahŕňa: účastnícka medaila, tričko s potlačou, SMS s výsledným časom, úschovňa batožiny, sprcha (V súčasnej situácii nie je možné zabezpečiť sprchy a šatne), občerstvenie na trati a v cieli.

Registrácia: online na www.vysledkovyservis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 08.10.2020 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 100 (50 + 50) pretekárov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Prezentácia: Kúpeľné Mlyny pri štarte – Kúpele Bojnice

Trať na 5 km: 9,30 h. – 10,45 h.

Trať na 10 km: 11,00 h. – 12,00 h.

Meranie času: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Meranie času je prostredníctvom čipu, ktorý  dostanete na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip si upevníte páskou okolo nohy. Po dobehnutí do cieľa ste povinní tento čip vrátiť. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa do skončenia preteku. Po skončení preteku sa číslo nevracia.  Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Poučenie: Časť trate je vedená po mestských komunikáciách za čiastočne obmedzenej premávky. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície.

Štart:

Trať na 5 km: 11,00 h.

Trať na 10 km: 12,15 h.

Trať: Areál Kúpeľov Bojnice , od bistra Mlyn, smer LD Mier- okolo jazierka Jánovho kúpeľa, smer na LD Baník okolo reštaurácie na Bašte smer na LD Lysec a následne smer na hotel Régia a parkovisko až po vstupnú bránu zo št. cesty smer Nitrianske Rudno , prechod cez št. cestu smer kúpalisko čajka Bojnice – stúpanie smerom na vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch Bojnice a späť pretek na 10 km . Prevýšenie 250m. Pretek na 5 km Areál Kúpeľov Bojnice , od bistra Mlyn, smer LD Mier- okolo jazierka Jánovho kúpeľa, smer na LD Baník okolo reštaurácie na Bašte smer na LD Lysec a následne smer na hotel Régia a parkovisko až po vstupnú bránu zo št. cesty smer Nitrianske Rudno a späť. Prevýšenie 55m.Organizátor si vymedzuje právo čiastočne upraviť dĺžku trate z bezpečnostných dôvodov.

Povrch trate: asfaltová komunikácia a betónové chodníky,

Občerstvenie: Na trati a v cieli.

Šatne a úschovňa a sprchy: Kúpeľné Mlyny  pri štarte – Kúpele Bojnice

Poistenie: Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Zdravotná služba: Slovenský červený kríž

Opatrenia COVID-19

V súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva žiadame všetkých pretekárov o dodržanie nasledovných povinností:

  • pri vstupe do budovy Kúpeľné Mlyny (sociálne zariadenia) použite dezinfekciu rúk.
  • v týchto priestoroch použite prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) a pri registrácii dodržujte 2m odstupy.
  • do priestorov budovy Kúpeľné Mlyny nebudú vpustené osoby bez prekrytia horných dýchacích ciest.
  • pretekári sú povinní mať pri vstupe do štartového koridoru, počas štartu a  pri dobehu do cieľa prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šatka a pod.).
  • Toto si môžu dať dole až 100m po štarte, keď sa medzi pretekármi vytvoria bezpečné odstupy.

Vzhľadom na nariadenia ÚVZ SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a  v súvislosti s opatreniami, nie je možná účasť viacerých pretekárov, ako bol stanovený limit v propozíciách. Beh sa uskutoční len s povoleným počtom účastníkov.

Ospravedlňujeme sa ostatným bežcom, ktorí sa chceli zúčastniť Behu do oblakov a z dôvodu naplnenia počtu, už nemajú možnosť registrovať sa.

Dôležité informácie: Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 6.10.2020 do 24.00 h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€.  Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sknajneskôr do 6.10.2020. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Parkovanie:  Účastníci majú vyhradené  parkovisko čajka Bojnice( viď obr.), prípadne parkoviská a  v meste Bojnice .

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Ak sa zmení epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, beh bude zmenený na virtuálne podujatie, ktorého propozície budú dodatočne zverejnené.    

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 10.10.20
Kapacita 100
Voľné miesta 100
Ukončenie prihlasovania 30.09.20

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.