Beh Zabudišovou  - 21.6.2020

Beh Zabudišovou

Beh Zabudišovou

Dátum konania: Nedeľa, 21. jún 2020

Organizátor: Miro Kavický, kavic333@gmail.com

Štart, cieľ, prezentácia a vyhodnotenie: Zabudišová (otoč)

Trať: 5300m, celkové prevýšenie 133m (2 kopčeky)

Povrch: 25% asfalt, 75% štrková alebo trávnatá cestička

Kategórie:  Muži do 39, Muži 40-49, Muži 50+, Ženy do 39, Ženy 40+
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Detský sranda pretek:
0-6 (2 kolečká na otoči – cca 200m )
7-12 (4 kolečká na otoči – cca 400m)

Časový harmonogram:
8:00 - 9:30 prezentácia
9:30 – súťaž detí
10:00 – štart
11:15 – vyhodnotenie

V cieli účastníkov hlavného Behu Zabudišovou čaká gulášek z diviny, tombola, medaily a ceny pre víťazov. Účastníkov detských kategórii čaká v cieli malá pozornosť.

Šatne a WC: Žiaľ ani šatne ani sprchy k dispozícii nebudú. WC v podobe latríny bude a pre naturálnejších bežcov máme veľa prírodnej toalety.

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť.

Prihlasovanie: Online na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 20.6.2020 o 17:00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Parkovanie: Vzhľadom na obmedzené priestory v mieste štartu, prosíme účastníkov pretekov parkovať na neďalekom futbalovom ihrisku. (200m od štartu)

Štartovné: 5€ pri online registrácii a zaplatení (Zabudišovania 2€). Na mieste 8€ (Zabudišovania 3€). Na detský sranda pretek sa štartovné neplatí.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM).
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu:
Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Účastnícky limit: 130 bežcov. V prípade ak sa nenaplní limit v online prihlasovaní, bude možná registrácia aj na mieste.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 21.06.2020
Kapacita 130
Prihlásení 0
Voľné miesta 130
Ukončenie prihlasovania 20.06.2020 17:00
Štartovné 5€, detské preteky zdarma
Poloha Zabudišova otoč
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.