Podujatie bolo zrušené.

 ŠURIANSKA DESIATKA 17.10.2020

Šurianska desiatka

Šurianska desiatka

Termín: 17.10.2020 (sobota) od 10:30

Miesto: Šurany (okr. Nové Zámky), štart a cieľ pred MsÚ Šurany.

Trať: Ulicami mesta Šurany a Šurany časť: Nitriansky Hrádok (asfalt).

Kategórie:  
A - muži od 18 do 34 (2002 - 1986) 10 000 m
B - muži od 35 do 49 (1985 - 1971) 10 000 m
C - muži od 50 a starší ( od 1970) 10 000 m
D - ženy od 18 do 34 (2001 - 1986) 5 000 m
E - ženy od 35 do 49 (1984 - 1971) 5 000 m
F - ženy od 50 a staršie (od 1970) 5 000 m
G - hobby (muži) (2002 a starší) 3 000 m
H - hobby (ženy) (2002 a staršie) 3 000 m
I - dorastenci (2003 - 2004) 3 000 m
J - dorastenky(2003 - 2004) 3 000 m
K - chlapci (2004 - 2005) 2 000 m
L - dievčatá (2005 - 2006) 2 000 m
Žiacke kategórie:  
M - žiaci (2007 - 2008) 520 m
N - žiačky (2007 - 2008) 520 m
O - žiaci (2009 - 2010) 310 m
P - žiačky (2009 - 2010) 310 m
R - žiaci (2011 - 2012) 260 m
S - žiačky (2011 - 2012) 260 m
T - žiaci (2013 - 2014) 160 m
U - žiačky (2013 - 2014) 160 m

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 15.10.2020 o 24,00. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Po tomto dátumesa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov od 9:00 hod pred MsÚ Šurany.

Registrácia: na stranke VysledkovyServis.sk alebo v deň pretekov od 9:00 hod pred MsÚ Šurany.

Štartovné: Kategórie I až V zdarma.

Pri registrácii online: (muži, ženy, hobby = 5,-€), na mieste = 10,-€.

Úhrada štartovného: Štartovné sa uhrádza priamo na mieste prezentácie. 

Úhrada na mieste v deň pretekov je možná iba v hotovosti.

Prezentácia: Všetky kategórie v deň pretekov pred mestským úradom v Šuranoch od 9:00. Ukončenie prezentácie 20 minút pred štartom preteku.

Organizátor: Gymnázium Šurany, Mesto Šurany.

Občerstvenie: Pitný režim a občerstvenie je zabezpečené usporiadateľom.

Riaditeľ preteku: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová

Ceny: Muži A a ženy D: Prví traja - diplom + finančná odmena (60,-€, 40,-€ , 30,-€)

           Muži B,C a ženy E,F: Prví traja - diplom + finančná odmena (40,-€, 30,-€, 20,-€)

           Ostatné kategórie: Prví traja - diplom + vecné ceny

          Ocenení budú najlepší Šuranec/ka a gymnazista/ka

Šatne: Budova Gymnázia, Bernolákova 37, Šurany

 

Časový harmonogram pretekov

10:30 - štart kategórie U

10:40- štart kategórie T

10:50 - štart kategórie S

11:00- štart kategórie R

11:10 - štart kategórie P

11:20 - štart kategórie O

11:30 - štart kategórie N

11:40 - štart kategórie M

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších troch pretekárov v žiackych kategóriách bude priebežne niekoľko minút po skončení behov danej kategórie pred MsÚ Šurany.

13:00 štart hlavných pretekov kategórie A aţ L

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších troch pretekárov v hlavných kategóriách bude 20 minút po dobehnutí posledného pretekára hlavného behu pred MsÚ Šurany.

Upozornenie: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Preteky sa uskutočnia s prísnym dodržaním platných protiepidemiologických opatrení.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBells.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Poznámky:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastné riziko. Beží sa za každého počasia, usporiadatelia si vyhradzujú možnosť zmeny. Občerstvenie sa bude podávať pred MsÚ Šurany.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 13.10.2020. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Pretek Šurianska desiatka – beh mestom Šurany je podporovaný z poskytovaných dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu za rok 2020.

 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.

 

Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, zákaz podávania rúk,

pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozstupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, v prípade sedenia, sa odporúča sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať (šachovnicové sedenie)

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 17.10.2020
Ukončenie prihlasovania 15.10.2020 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.