VEČERNÝ BEH PARTIZÁNSKE

VEČERNÝ BEH PARTIZÁNSKE

 

VEČERNÝ BEH PARTIZÁNSKE, 2. ročník

Organizátor: Atletický oddiel Partizánske, o. z.,
                     Jana Seidlová, jana.seidlova@atletikapartizanske.sk  
                     Martin Znášik,
admin@atletikapartizanske.sk, +421 944 544 669

Termín a miesto: 12. 9. 2020, Partizánske, Námestie SNP

Dĺžky tratí: hlavný beh - 10 km, hobby beh - 5 km. Detské behy 300m, 500m, 1000m, 2000m.
Každý beh a kategória bude vyhodnotená samostatne.  

Kategórie:                            

Muži:
M18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2002 – 1981)

M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Ženy:
M18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2002 – 1981)

Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

Deti, dorast a juniori:
D8   – vek 6 – 8 rokov (rok narodenia 2014 - 2012)

D10 – vek 9 – 11 rokov (rok narodenia 2011-2009)
D14 – vek 12 – 14 rokov (rok narodenia 2008 – 2006) 
D17 – vek 15 – 17 rokov (rok narodenia 2005 – 2003)

Deti vo veku 15-18 rokov sa smú zúčastniť 5 km trate len s písomným súhlasom a sprievodom zákonného zástupcu. Deťom do 18 rokov nie je štart na 10 km trati povolený.

Štartovné:

13 € pri online registrácii a platbe prevodom do 31.8.2020
16 € pri online registrácii a platbe prevodom od 1.9. do 10.9.2020, bez možnosti výberu veľkosti trička
16 € pri registrácii a platbe na mieste, bez možnosti výberu veľkosti trička
10 € pre kategórie M60 a Ž60 pri registrácii online aj na mieste
 0 € pre detské kategórie pri online registrácii
 2 € pre detské kategórie pri registrácii a platbe na mieste

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
Ak budú voľné miesta je možná registrácia v sobotu od 16:00 priamo na mieste registrácie.

Štartovné zahŕňa: účastnícka medaila, funkčné tričko s potlačou, SMS s výsledným časom, úschovňa batožiny, sprcha, občerstvenie na trati a v cieli. (neplatí pre detské kategórie)

Registrácia: online na www.vysledkovyservis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 10.9.2019 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 250 pretekárov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Prezentácia: Budova Domu kultúry MUA, Námestie SNP

detské behy:     od 16:00 – 17:15 h

hlavný pretek:  od 16:00 – 18:45 h

Meranie času: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Meranie času je prostredníctvom čipu, ktorý tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip si upevníte páskou okolo nohy.  Po dobehnutí do cieľa ste povinní tento čip vrátiť. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa do skončenia preteku. Po skončení preteku sa číslo nevracia.  Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Poučenie: Časť trate je vedená po mestských komunikáciách za čiastočne obmedzenej premávky. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Každý pretekár je povinný počas behu mať na sebe reflexný doplnok a čelovku.

Štart: 

17:30 – Deti, kat. D8 (cca 300m) okruh na Námestí SNP
17:40 – Deti, kat. D10 (500m) okruh na Námestí SNP
17:50 – Deti, kat. D14 (1000m) 2 okruhy na Námestí SNP
18:00 – Dorast, kat. D17 (2000m) 4 okruhy na Námestí SNP
18:30 – Vyhlásenie výsledkov detských kategórií

19:30 – Hlavný beh 10 km (2x 5km okruh)
19:40  - Hobby beh 5 km

Trať: Námestie SNP – Februárová ul. - hrádza rieky Nitra - lavička cez rieku Nitru – ul. Pod Salašom – ul. Za riekou Nitrou - hrádza rieky Nitry smerom na sídl. Šípok  - lavička cez rieku Nitru – Riečna ul. - Sládkovičova ul. – ul. A. Grznára – Námestie mieru – Rooseweltova ul. - Námestie SNP, park J. A. Baťu - Námestie SNP, pešia zóna.
Organizátor si vymedzuje právo čiastočne upraviť dĺžku trate z bezpečnostných dôvodov.

Povrch trate: asfaltová komunikácia a betónové chodníky, asfaltová koruna hrádze rieky Nitry, pieskové chodníky

Občerstvenie: Na trati a v cieli.

Šatne a úschovňa: Dom kultúry MUA Partizánske

Sprchy: Telocvičňa Gymnázia Partizánske, Strojárenská ul.,  Partizánske (cca 400 m od štartu)

Poistenie: Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Zdravotná služba: Slovenský červený kríž

Opatrenia COVID-19

V súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva žiadame všetkých pretekárov o dodržanie nasledovných povinností:

  • pri vstupe do budovy Domu kultúry (registrácia a prezentácia, šatne a sociálne zariadenia) použite dezinfekciu rúk.
  • v tychto priestoroch použite prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) a pri registrácii dodržujte 2m rozostupy.
  • do priestorov Domu kultúry nebudú vpustené osoby bez prekrytia horných dýchacích ciest.
  • pretekári sú povinní mať pri vstupe do štartového koridoru a počas štartu prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šatka a pod.). Toto si môžu dať dole až 100m po štarte keď sa medzi pretekármi vytvoria bezpečné rozostupy.

Dôležité informácie: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Parkovanie:  Účastníci môžu využiť verejné parkoviská v meste. Počas víkendu sa parkovné neplatí. Námestie SNP od kruhovej križovatky po Jašíkovu ulicu bude uzavreté.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Ak sa zmení epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, beh bude zmenený na virtuálne podujatie, ktorého propozície budú dodatočne zverejnené.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 12.09.2020
Kapacita 250
Prihlásení 0
Voľné miesta 250
Ukončenie prihlasovania 10.09.2020 23:55
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.