VEČERNÝ BEH PARTIZÁNSKE

 

VEČERNÝ BEH PARTIZÁNSKE, 1. ročník

Organizátor: Atletický oddiel Partizánske, o. z., Jana Seidlová, tel.: +421 908 706 687, jana.seidlova@atletikapartizanske.sk

Termín a miesto: 21. 9. 2019, Partizánske, Námestie SNP

Kategórie: 

Muži:
M – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2001 – 1980)
M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)
Ženy:
Ž – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2001 – 1980)
Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)
Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)
Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)
Deti:
D – vek do 10 rokov (rok narodenia 2009 a mladší)
Ž – vek 11 – 14 rokov (rok narodenia 2008 – 2005) 
J – vek 15 – 17 rokov (rok narodenia 2004 – 2002)

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
Deti vo veku 15-18 rokov sa smú zúčastniť 5 km trate len s písomným súhlasom a sprievodom zákonného zástupcu. Deťom do 18 rokov nie je štart na 10 km trati povolený.

Štartovné:  

12 € pri online registrácii a platbe do 19.9.2019
15 € pri registrácii a platbe na mieste
10 € pre kategórie M60 a Ž60 pri registrácii online aj na mieste
0 € pre detské kategórie pri online registrácii
2 € pre detské kategórie pri platbe na mieste

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
Ak budú voľné miesta je možná registrácia v sobotu od 16:00 priamo na mieste registrácie.

Štartovné zahŕňa: tričko, vak, účastnícka medaila, sponzorský balíček, SMS s výsledným časom, úschovňa batožiny, sprcha, občerstvenie na trati a v cieli. (neplatí pre detské kategórie)

Registrácia: online na www.vysledkovyservis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 19.9.2019 o 24:00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu (200 pretekárov). Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Prezentácia: Budova Domu kultúry MUA, Námestie SNP

detské behy: od 16:00 – 16:40 h

hlavný pretek: od 17:00 – 18:30 h

Meranie času: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Poučenie: Časť trate je vedená po mestských komunikáciách za čiastočne obmedzenej premávky. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Každý pretekár je povinný počas behu mať na sebe reflexný doplnok a čelovku.

Štart: 17:00 - Deti do 10 rokov (500m) okruh na Námestí SNP
17:15 - Deti 11 - 15 rokov (1000m) okruhy na Námestí SNP
17:30 - Deti 15 – 18 rokov (2000m) okruhy na Námestí SNP

19:00 – Hlavný beh 10 km (2x 5km okruh)
19:10  - Hobby beh 5 km

Trať: Námestie SNP – Februárová ul. - hrádza rieky Nitra - lavička cez rieku Nitru – ul. Pod Salašom – ul. Za riekou Nitrou - hrádza rieky Nitry smerom na sídl. Šípok a späť – Námestie SNP, park J. A. Baťu - Námestie SNP, pešia zóna.
Organizátor si vymedzuje právo čiastočne upraviť dĺžku trate z bezpečnostných dôvodov.

Povrch trate: asfaltová komunikácia a betónové chodníky, asfaltová koruna hrádze rieky Nitry, pieskové chodníčky v parku J. A. Baťu.

Občerstvenie: Na trati a v cieli. K dispozícii bude ovocie, iontový nápoj, voda

Šatne a úschovňa: Dom kultúry MUA Partizánske

Sprchy: Telocvičňa Gymnázia Partizánske, Strojárenská ul.,  Partizánske (cca 400 m od štartu)

Poistenie: Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Zdravotná služba: Slovenský červený kríž

Dôležité informácie: Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 17.9.2019 do 24.00 h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 17.9.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Parkovanie:  Účastníci môžu využiť verejné parkoviská v meste. Námestie SNP do kruhovej križovatky po Jašíkovu ulicu bude uzavreté.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 21.09.2019
Kapacita 200
Prihlásení 0
Voľné miesta 200
Ukončenie prihlasovania 20.09.2019
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.