VEČERNÝ BEH PARTIZÁNSKE

VEČERNÝ BEH PARTIZÁNSKE

VEČERNÝ BEH PARTIZÁNSKE, 3. ročník

Organizátor: Atletický oddiel Partizánske, o. z.,
                     Jana Seidlová, jana.seidlova@atletikapartizanske.sk
                     Martin Znášik,
admin@atletikapartizanske.sk, +421 944 544 669

Termín a miesto: 11. 9. 2021, Partizánske, Námestie SNP

Dĺžky tratí: hlavný beh - 10 km, hobby beh - 5 km. Detské behy 300m, 500m, 1000m, 2000m.
Každý beh a kategória bude vyhodnotená samostatne.  
Nordic walking – 5 km vyhodnotenie muži/ženy bez vekových kategórií

Kategórie:                            

Muži:
M18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2003 - 1982)

M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1981 - 1972)
M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1971 - 1962)
M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1961 a skôr)

Ženy:
Ž18 – vek 18 – 39 rokov (rok narodenia 2003 - 1982)

Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1981 - 1972)
Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1971 - 1962)
Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1961 a skôr)

Deti, dorast a juniori:
D8   – vek 6 – 8 rokov (rok narodenia 2015 - 2013)

D10 – vek 9 – 11 rokov (rok narodenia 2012 - 2010)
D14 – vek 12 – 14 rokov (rok narodenia 2009 - 2007) 
D17 – vek 15 – 17 rokov (rok narodenia 2006 - 2004)

Deti vo veku 15-18 rokov sa smú zúčastniť 5 km trate len s písomným súhlasom a sprievodom zákonného zástupcu. Deťom do 18 rokov nie je štart na 10 km trati povolený.

Štartovné:

18 € pri online registrácii a platbe prevodom do 31.7.2021 (s výberom veľkosti trička)
20 € pri online registrácií a platbe prevodom do 31.8.2021 (s výberom veľkosti trička)
22 € pri online registrácii a platbe prevodom od 1.9. do 9.9.2021 (bez možnosti výberu veľkosti trička)
22 € pri registrácii a platbe na mieste (bez možnosti výberu veľkosti trička)
12 € pre kategórie M60 a Ž60 pri registrácii online aj na mieste
 0 € pre detské kategórie pri online registrácii
 2 € pre detské kategórie pri registrácii a platbe na mieste

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
Ak budú voľné miesta je možná registrácia v sobotu od 16:00 priamo na mieste registrácie.

Štartovné zahŕňa: účastnícka medaila, tričko s potlačou, SMS s výsledným časom, úschovňa batožiny, občerstvenie. (neplatí pre detské kategórie)

Registrácia: online na www.vysledkovyservis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 9.9.2021 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 300 pretekárov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Prezentácia: Budova Domu kultúry MUA, Námestie SNP

detské behy:     od 16:30 – 17:30 h

hlavný pretek:  od 17:00 – 19:00 h

Meranie času: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Meranie času je prostredníctvom čipu, ktorý tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho na prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Po pretekoch sa tento čip nevracia.

Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na hrudi tak, aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa do skončenia preteku. Po skončení preteku sa číslo nevracia.  Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Poučenie: Časť trate je vedená po mestských komunikáciách za čiastočne obmedzenej premávky. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky (v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009) a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Každý pretekár je povinný počas behu mať na sebe reflexný doplnok a čelovku.

Štart: 

18:00 - Deti, kat. D8 (cca 300m) okruh na Námestí SNP
18:10 - Deti, kat. D10 (500m) okruh na Námestí SNP
18:20 - Deti, kat. D14 (1000m) 2 okruhy na Námestí SNP
18:30 - Dorast, kat. D17 (2000m) 4 okruhy na Námestí SNP
18:50 - Vyhlásenie výsledkov detských kategórií

19:30 - Hlavný beh 10 km (2x 5km okruh)
19:40 - Hobby beh 5 km
19:41 - Nordic walking 5 km

Trať: Námestie SNP – Februárová ul. - hrádza rieky Nitra - lavička cez rieku Nitru – ul. Pod Salašom – ul. Za riekou Nitrou - hrádza rieky Nitry smerom na sídl. Šípok  - lavička cez rieku Nitru – Riečna ul. - Sládkovičova ul. – ul. A. Grznára – Námestie mieru – Rooseweltova ul. - Námestie SNP, park J. A. Baťu - Námestie SNP, pešia zóna.
Organizátor si vymedzuje právo čiastočne upraviť dĺžku trate z bezpečnostných dôvodov.

Povrch trate: asfaltová komunikácia a betónové chodníky, asfaltová koruna hrádze rieky Nitry, pieskové chodníky

Občerstvenie: v cieli.

Šatne a úschovňa: Dom kultúry MUA Partizánske

Poistenie: Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca.

Zdravotná služba: Slovenský červený kríž

Opatrenia COVID-19

V súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva žiadame všetkých pretekárov o dodržanie nasledovných povinností:

  • pri vstupe do budovy Domu kultúry (registrácia a prezentácia, šatne a sociálne zariadenia) použite dezinfekciu rúk.
  • v tychto priestoroch použite prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) a pri registrácii dodržujte 2m rozostupy.
  • do priestorov Domu kultúry nebudú vpustené osoby bez prekrytia horných dýchacích ciest.
  • pretekári sú povinní mať pri vstupe do štartového koridoru a počas štartu prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, šatka a pod.). Toto si môžu dať dole až 100m po štarte keď sa medzi pretekármi vytvoria bezpečné rozostupy.

Na športovú časť podujatia Večerný beh Partizánske bude na základe vyhlášky 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožnený vstup výhradne osobám v režime OTP:

  1. Osoba plne očkovaná látkou proti ochoreniu COVID-19
  2. Osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
  3. Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID – 19 v období pred nie viac ako 180 dní

Pri prezentácii účastníkov, je potrebné vyzdvihnúť štartový balík osobne a je potrebné preukázať sa potvrdením. Pred vydaním štartového balíka bude organizátor žiadať k nahliadnutiu dokument potvrdzujúci, že pretekár je v režime OTP (potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19) 

Vstup na podujatie je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúškom, šatkou).

Prekrytie horných dýchacích ciest nie je potrebné počas výkonu športovej činnosti a teda pretekári si ho môžu zložiť po hromadnom štarte.

Osobám s príznakmi respiračného ochorenia alebo zvýšenou telesnou teplotou nebude umožnený vstup na podujatie.

Dôležité informácie: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Parkovanie:  Účastníci môžu využiť verejné parkoviská v meste. Počas víkendu sa parkovné neplatí. Námestie SNP od kruhovej križovatky po Jašíkovu ulicu bude uzavreté.

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Ak sa zmení epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, beh bude zmenený na virtuálne podujatie, ktorého propozície budú dodatočne zverejnené.

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 11.09.21
Kapacita 300
Voľné miesta 300
Ukončenie prihlasovania 09.09.2021 23:55

Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.