Podujatie bolo zrušené.

Beh Mestom

Beh Mestom

Beh Mestom - propozície

Názov podujatia: Beh Mestom

Ročník: Nultý

Termín: 6.6.2020                     

Miesto podujatia:  Námestie Slobody, Nové Mesto nad Váhom

Organizátor: Občianske združenie Premena, Fándlyho 875/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, kontakt: behmestom@gmail.com

Hlavný partner: Nové Mesto nad Váhom

Charakteristika podujatia: Bežecký pretek pre amatérskych bežcov. Trasa a jej profil budú stavané tak, aby čo najviac oslovili bežeckú verejnosť v spojení s deťmi a mládežou.

Kategórie: Deti, žiaci, mládež, muži, ženy, nordic walking. Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Trasy pretekov: Budú v dĺžke od 300 do 5000 m. Organizátor si vyhradzuje právo prispôsobiť trate/lokality/časy štartu aktuálnym poveternostným podmienkam. Taktiež si vyhradzuje právo preteky zrušiť.

Prihlasovanie: Cez internet na stránke www.vysledkovyservis.sk/behmestom. Online prihlasovanie bude ukončené 31.05.2020 o 24:00 hod. alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu (účastnícky limit na prihlásenie pre všetky kategórie spolu je max. 300 pretekárov). Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov (usporiadateľ negarantuje pre prihlásených v deň pretekov účastnícke benefity). Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Štartovné: Muži, ženy a nordic walking – 2 € cez registračný portál, 5 € pri registrácii v mieste pretekov.

Deti, žiaci, mládež a seniori nad 60 rokov – zdarma. Zaplatené štartovné sa nevracia.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť v registrácii. Vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Vyhlásenie výsledkov: Ihneď po ukončení preteku a spracovaní výsledkov.

Ceny: Medaily pre všetkých vopred zaregistrovaných pretekárov, pre prvých troch vo všetkých vypísaných kategóriách diplom a cena. Pre prevzatie medaily/ceny je nutná prítomnosť pretekára na vyhodnotení. Medaily a ceny sa nedoposielajú.

Občerstvenie: Občerstvenie k dispozícii v cieli pre účastníkov pretekov.

Dôležité upozornenie: Každý pretekár si musí na prezentáciu pred štartom pretekov priniesť doklad totožnosti (prípadne kartičku poistenca). Po skontrolovaní totožnosti bude účastníkovi vydané štartovné číslo. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť a je zdravotne spôsobilý pre absolvovanie pretekov. Zároveň prehlasuje, že bude dodržiavať pokyny organizátorov.  

 

Základné informácie k jednotlivým pretekom a ich časový harmonogram

Kategória:

Vyzdvihnutie štartovného čísla do:

Čas štartu:

Dĺžka trate:

Povrch trate:

Miesto štartu/cieľa:

Deti do 6 rokov

(nar. 2014 a neskôr)

14:45

15:00

300 m

dlažba

Námestie Slobody

Žiaci do 10 rokov

(nar. 2010-2013)

 15:00

15:15

450 m

dlažba

Námestie Slobody

Mládež do 15 rokov

(nar. 2005-2009)

 15:15

15:30

 2000 m

dlažba

Námestie Slobody

Muži

Ženy

Nordic walking

(nar. 2004 a skôr)

15:30

16:00

5000 m

5000 m

3000 m

 

 dlažba

Námestie Slobody

 

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 01.01.2021
Kapacita 300
Prihlásení 10
Voľné miesta 290
Ukončenie prihlasovania 22.05.2020
Poloha Beh Mestom
Prihlasovanie na tieto preteky skončilo.